Despre Comunitate

Aşezare

În partea de sud-est a judeţului Dolj, la 65 km de Craiova, în Câmpia Romanaţi, în partea terminală a ,,Câmpului înalt”, dincolo de care încep terasele Dunării. Limita dintre acestea e marcat ă de o vale puţin adâncă, numită valea Săliştii, având direcţia generală N-V, S-E.
Vecini: Dăbuleni, la sud; Daneţi la vest şi sud-vest; Bucinişu (jud. Olt), la est şi Amărăşti la nord şi nord-vest.

Istoric

Amărăștii de Jos este situată în câmpia Romanaților, la granița cu județul Olt. Denumirea localității provine probabil de la familia boierului Amărăscu, pe domeniul căruia s-a întemeiat satul.

La origini a existat un singur sat care însă din motive necunoscute s-a scindat în două sate Amărăștii de Jos și Amărăștii de Sus. În localitatea Amărăștii de Jos există o biserică a cărei vechime este atestată ca fiind din timpul domniei lui Mihai Viteazu.

Comuna a fost înfiinţată prin legea din 31 martie 1864.

Clima

Amărăştii de Jos aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției sud – vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5°C.
Temperat continentală de câmpie (uşor mai caldă decât în regiunea deluroasă). Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -2,-3°C.
Temperatura medie a lunii celei mai calde este de 22-24°C.
Preciptaţiile medii anuale sunt de 500 mm/an.
Vânturile predominante sunt cele de est si vest iarna predomină viscolul dinspre răsărit si miazănoapte.

Hidrografia

Apele curgătoare şi lacurile lipsesc. Pânza de apa subterană se găseşte la o adâncime de 10-12 m şi în Valea Săliştii, la 4-5 m.

Vegetaţia

Grupări vegetate psaniofite, pajişti stepice xeromezofile de silvostepă, păduri de salcâmi (pe nisipuri).

Relieful

Câmpie netedă (Câmpia Romanaţi), cu o aldtudine de 110 m faţă de nivelul mării, fragmentată de mici dealuri şi vîlcele: (Dealul Godineilor, Dealul Ocolnii, Dealul Frunzarului).

Fauna

Rozătoane, păsări, insecte.

Solurile

Cemoziomuri levigate, cernoziomuri levigate nisipoase; soluri argiloiluviale nisipoase, soluri argiloiluviale şi nisipuri slab solificate.

Resursele natural

Terenuri agricole valorificate prin diverse culturi