Informații generale

Titlu proiect: Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Cod apel: POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Valoare totală proiect: 9.498.206,03

Valoare cofinanţare proiect: 170.967,61

Lider – ASOCIAŢIA DE CONSULTANŢĂ ŞI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALĂ OLTENIA

Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică şi nediscriminatorie, înfiinţată în anul 2002. Are ca obiective principale de activitate promovarea de măsuri active de ocupare, promovarea egalităţii de şanse, dezvoltării şi incluziunii sociale, gestionarea resurselor cu scopul optimizării domeniului economic şi social sprijinind persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, organizarea de cursuri de formare profesională.

Partenerul 1- S.C. CORALEX S.R.L., este o persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, înfiinţată în anul 2000. Conducerea instituţiei a avut mereu în vedere satisfacerea cerintelor, nevoilor şi aşteptărilor comunităţii locale prin îmbunătăţirea şi diversificarea ofertelor de produse şi servicii, dar şi dezvoltarea personală a angajaţilor şi promovarea lor în cadrul firmei.Firma deţine un portofoliu important de expertiză, activităţi şi rezultate, dobândite prin implicarea directă în coordonarea şi implementarea unor proiecte cofinanţate din FSE prin POSDRU.

Partener 2 – COMUNA AMĂRĂŞTII DE JOS

Încadrată în categoria comune are ca principale atribuţii asigurarea serviciilor publice prestate către cetăţeni, gestionarea localităţii şi a resurselor acesteia (financiare şi operaţionale), prestarea de servicii sociale în comunitate şi implementarea de proiecte de infrastructură şi de dezvoltare locală. Personalul Partenerului 2 este format dintr-un număr de 31de funcţionari publici şi contractuali.

Partener 3 – LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS

Liceului Teoretic Amarăştii de Jos este parte a comunității locale recunoscut ca fiind un membru important în dezvoltarea socială și personală a cetățenilor acesteia. Ea funcţionează ca o interfaţă între copiii din localitate si părinţii acestora, iar în cadrul proiectului liceul va fi entitatea care va spijini întregul demers asumat în implementarea activităţilor de educație așa cum sunt reglementate în sistemul naţional de învăţământ.