Obiective

OBIECTIVUL GENERAL:

Scăderea riscului de săracie şi excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate din satul Ocolna, comuna Amaraştii de Jos, judetul Dolj, prin realizarea şi implementarea unor  măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând  şi asigurând  complementaritea între investiţiile în infrastructura şi cele destinate dezvoltării capitalului uman.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

OS1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei Amaraştii de Jos- sat Ocolna prin valorificarea resurselor locale, promovarea culturii antreprenoriale şi cresterea participării pe piaţa muncii a 400 de persoane din grupuri vulnerabile prin programe integrate de informare, consiliere, formare profesională corelate cu cerinţele pieţei muncii şi ocupare.

OS2. Creşterea calităţii vieţii pentru 620 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care 100 de copii şi 186 romi, prin participarea la acţiuni integrate educaţionale, de ocupare şi antreprenoriat, sociale şi medicale de calitate, de locuire şi reglementare acte, prin promovarea principiilor de incluziune socială şi nediscriminare.